Αρχική > ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ > Προστασία περιβάλλοντος > Μειώνοντας το περιβαλλοντικό ίχνος
sites 210x210

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠOΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001 ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων για τα εργοστάσια παραγωγής μας αποτελούν προτεραιότητες για τον Όμιλο Legrand. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τα εργοστάσια παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης, το οποίο αξιολογείται τακτικά, υλοποιεί τα ενδεδειγμένα σχέδια δράσης. Συχνά η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση ISO 14001 του εργοστασίου.
Η περιβαλλοντική προσέγγιση του Ομίλου συνεπάγεται επίσης τη θέσπιση ενεργειών για:


> Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ειδικά με την υιοθέτηση "πράσινων" λύσεων που αναπτύχθηκαν από την Legrand
> Μείωση και ανάκτηση αποβλήτων με την ανάπτυξη διαδικασίας ταξινόμησης αλλά και μείωση του όγκου παραγωγής αποβλήτων
> Διαχείριση της κατανάλωσης νερού
> Έλεγχο των ατμοσφαιρικών απορρίψεων και των λυμάτων που προέρχονται από βιομηχανικές διεργασίες

climact 210x210

LEGRAND CLIMACT: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Η Legrand προωθεί τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εσωτερικής πρωτοβουλίας "Legrand Climact", που ξεκίνησε το 2007 και καλύπτει τρεις κύριους τομείς: διαχείριση ενέργειας σε βιομηχανικές τοποθεσίες, οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και βελτιστοποίηση των logistics του Ομίλου.


Η πρωτοβουλία Legrand Climact έχει σχεδιάσει σημαντικές μειώσεις που επιτυγχάνονται χρόνο με το χρόνο. Το 2011, ως μέρος του νέου χάρτη Αειφόρου Ανάπτυξης, η Legrand παρήγαγε έναν τύπο υπολογισμού για το αποτύπωμα του άνθρακα, σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση του πρωτοκόλλου GHG.

we-signed-logo-2011-angled

O ΟΜΙΛΟΣ LEGRAND ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 2Ο C CHALLENGΕ

Για πρώτη φορά φέτος, η Legrand υπολόγισε το αποτύπωμα άνθρακα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο GHG (Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου), δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα στα πλαίσια της δέσμευσής της στο CDP.


Ένα άλλο βασικό στοιχείο της συνολικής προσέγγισης του Ομίλου στην αλλαγή του κλίματος περιλαμβάνει την παροχή λύσεων για τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης σε κτίρια και τη βελτίωση της ποιότητας της ενέργειας.


Τα τελευταία 4 χρόνια, η Legrand συμμετέχει επίσης στο Carbon Disclosure Project (CDP), που αποσκοπεί στο να εξασφαλίζει την κοινοποίηση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.