Αρχική > ΕΤΑΙΡΕΙΑ > Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη > Οι αρχές και οι αξίες μας

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ


Η Ελληνική Λεγκράν, στο πλαίσιο εφαρμογής της Εταιρικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς που ορίζει το Group Legrand, δεσμεύεται και ακολουθεί συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας, που αποτελεί έκφραση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ομίλου και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις πρακτικές μας και τη συμπεριφορά μας.
ICONS

CHART

Διατίθεται στη διεύθυνση https://www.legrand.com/fr/notre-responsabilite/societe/ethique-des-affaires.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η Legrand καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει και να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τους εξής τρόπους:
• ενθαρρύνοντας τη δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των προσώπων
• εξασφαλίζοντας ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας
• προστατεύοντας το περιβάλλον
• προστατεύοντας τα συστήματα διαχείρισης και τη διεξαγωγή του συνόλου των δραστηριοτήτων με ηθικό τρόπο
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να τηρούν:
• τις αρχές της ακεραιότητας και της εντιμότητας
• εμπιστευτικότητα
• ορθή χρήση των συστημάτων της εταιρείας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
• διαφάνεια και αμεροληψία
COMPETITION
Κάθε παραβίαση του νόμου περί ανταγωνισμού, είτε εκούσια είτε ακούσια, έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλει ή να μειώσει τον ανταγωνισμό σε μια δεδομένη αγορά και επομένως απαγορεύεται.
Η νομοθεσία περί ανταγωνισμού στοχεύει στην προώθηση ή τη διατήρηση του ανταγωνισμού σε μια αγορά, απαγορεύοντας την μη ανταγωνιστική συμπεριφορά. Κάθε παράβαση μπορεί να προκαλέσει νομικές διαδικασίες και να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές ή ακόμη και ποινικές κυρώσεις.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Ο Όμιλος απαγορεύει αυστηρά τις πρακτικές που αντίκεινται στον υγιή αναταγωνισμό καθώς και τις περιοριστικές πρακτικές σε θέματα ανταγωνισμού.
FRAUD

Απάτη είναι η εκ προθέσεως πράξη ενός ή περισσοτέρων ατόμων, που συνεπάγεται τη χρήση ανεντιμότητας για την επίτευξη αδικαιολόγητου και / ή παράνομου οφέλους.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η απάτη οποιουδήποτε είδους και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαγορεύεται αυστηρά στο Group Legrand.

CORRUPTION

Διαφθορά σημαίνει να προσφέρουμε παράνομο ή αθέμιτο όφελος σε αντάλλαγμα για μια χάρη ή όφελος προκειμένου να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά κάποιου. Η παθητική διαφθορά αναφέρεται στην εκμετάλλευση της λειτουργίας κάποιου μέσω προσφοράς ή αποδοχής δώρων, υποσχέσεων ή οφελών για την εκτέλεση ή αποφυγή κάποια δραστηριότητας.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η διαφθορά σε συναλλαγές με δημόσιες αρχές, πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες (μέσω δωροδοκίας, προμήθειας ή παράνομων πληρωμών) απαγορεύεται αυστηρά στον Όμιλο Legrand.

EMBARGO
Εμπάργκο είναι η πλήρης ή μερική απαγόρευση συναλλαγών με μια χώρα. Τέτοιες οικονομικές κυρώσεις θεωρούνται γενικά ως νομικά εμπόδια στο εμπόριο. Πρόκειται για ισχυρά διπλωματικά μέτρα που επιβάλλονται σε μια χώρα, με στόχο την πρόληψη παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της τρομοκρατίας ή της εξάπλωσης των πυρηνικών.
Ως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα νοείται μια διαδικασία που συνίσταται στη μετατροπή των κερδών από παράνομες δραστηριότητες σε κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία που είναι φαινομενικά νόμιμα. Πολλές χώρες έχουν τώρα ένα σύνολο κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων τα οποία, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους, υπόκεινται σε περιορισμούς κυκλοφορίας (άδεια εξαγωγής κλπ.) ή απαγορεύονται αυστηρά.

Νομικό πλαίσιο οικονομικών κυρώσεων

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις σε ορισμένα άτομα, εταιρείες και χώρες. Εκτός από τις κυρώσεις που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν επιβάλει οικονομικές ή εμπορικές κυρώσεις σε ορισμένα κράτη. Αυτές οι κυρώσεις πρέπει γενικά να εφαρμόζονται από όλους τους πολίτες της χώρας αυτής, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφος του κράτους και σε όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δίκαιο αυτού του κράτους.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η μη τήρηση των νόμων περί ελέγχου των εξαγωγών και εμπάργκο κατά μιας χώρας ή ατόμων απαγορεύεται αυστηρά από το Group Legrand. Επομένως, κάθε οντότητα του Group είναι υπεύθυνη για την τήρηση των εθνικών και διεθνών κανονισμών. Η Legrand αναλαμβάνει να συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως. Η Legrand αναπτύσσει δραστηριότητες μόνο με πελάτες με καλή φήμη και νόμιμες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από κονδύλια από νόμιμες πηγές.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Η Εταιρεία ειναι προσεκτική για την αποφυγή καταστάσεων και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη αμερόληπτων αποφάσεων προς το βέλτιστο συμφέρον του Ομίλου.

ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συλλογή και καταγραφή προσωπικών δεδομένων γίνεται με πλήρη συμμόρφωση των νομοθετικών διατάξεων.


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
O Όμιλος Legrand δεσμεύεται στη διάδοση του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους Συνεργάτες και παρέχει κάθε ενημερωτική υποστήριξη.


ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Είμαστε ολοι Υπεύθυνοι στην τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας. Κάθε τυχόν παράβαση επιφέρει πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

VALUES