Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2020, η Legrand δημοσίευσε τον δείκτη ισότητας των φύλων το 2020.

 

diversity

Φέτος, ο Όμιλος κατάφερε να συγκεντρώσει 91 / 100 πόντους, διατηρώντας σταθερή απόδοση σε σύγκριση με το 2019.

Η δημοσίευση αυτής της λίστας είναι υποχρεωτική βάσει της Γαλλικής νομοθεσίας με στόχο την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον.
 
 

 Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε εταιρεία υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα 5 κριτήρια:

-- Τη διαφορά μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών

-- Το μεμονωμένο ρυθμό αύξησης των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών (εξαιρουμένων των προαγωγών)

-- Την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης για άνδρες και γυναίκες

-- Το ποσοστό των εργαζομένων που επωφελήθηκαν από κάποια αύξηση του εισοδήματος τους μετά την επιστροφή τους από την άδεια μητρότητας, εάν χορηγήθηκαν αυξήσεις μισθών σε άλλο προσωπικό απουσία τους

-- Τον αριθμό των μελών του φύλου που εκπροσωπείται λιγότερο μεταξύ των 10 υψηλότερων μισθών της εταιρείας


Η βαθμολογία που συγκέντρωσε η  Legrand αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας δέσμευσης για την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας.