Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

oroi-xrisis | Legrand Ελλάδα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει διαμορφωθεί από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» (εφεξής LEGRAND), με αρ. μητρώου Α.Ε. 13126/01/ΑΤ/Β/86/44, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 184Α, mail: helliniki.legrand@legrand.com.gr, Α.Φ.Μ. 094023559
Ο παρών δικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ.
Ο δικτυακός τόπος www.legrand.gr διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι χρήστες που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο από το εξωτερικό, πρέπει να βεβαιωθούν για την τήρηση των νόμων που ισχύουν κατά τόπους.
Δεδομένου ότι οι νομικές πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, σας συνιστούμε να τις συμβουλεύεστε τακτικά. Τελευταία ενημέρωση : Απρίλιος 2023. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω.
Διευθυντής Έκδοσης : Γ. Τάντουλος


Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Ο όμιλος LEGRAND κατέχει, διατηρεί και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής του παρόντος δικτυακού τόπου και των στοιχείων που περιλαμβάνει. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (μη εξαντλητικός κατάλογος : Legrand©, Valena Life™, Mosaic™, Plexo™, κ.λπ.) αποτελούν νόμιμα κατοχυρωμένα και προστατευόμενα σήματα. Όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, λογότυπα, κείμενα, σελιδοποιήσεις, οπτικό υλικό, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις, εικονίδια και κάθε άλλο διακριτικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στη σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της LEGRAND. Κατ’ εφαρμογή του νόμου με αριθμό 2121/1993 σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού και του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οιαδήποτε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, για συλλογική χρήση, σε οποιοδήποτε μέσο και ανεξαρτήτως της μεθόδου, απαγορεύεται ρητώς χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της Legrand ή αυτών που έλκουν δικαιώματα από εκείνη ή των δικαιοδόχων της. Τυχόν παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων αποτελεί επομένως παράνομη χρήση ή / και απομίμηση και επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.


ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου:

Μολονότι η LEGRAND προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστο περιεχόμενο, και παρά τη μέριμνά της κατά τη σύνταξη των κειμένων και τη δημοσίευση των φωτογραφιών, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η LEGRAND για άμεση ή έμμεση ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζει (π.χ. : σφάλματα, παραλήψεις, μη δυνατότητα πρόσβασης, απώλειες δεδομένων, φθορές, καταστροφές ή ιοί που θα μπορούσαν να πλήξουν τον εξοπλισμό πληροφορικής του χρήστη). Κατά συνέπεια, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες υπό την αποκλειστική του ευθύνη και καλείται να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.


Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Η LEGRAND δεν διαθέτει κανένα μέσο ελέγχου των δικτυακών τόπων τρίτων. Η LEGRAND και οι θυγατρικές της αρνούνται ρητά οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι αυτοί προτείνονται στους χρήστες του δικτυακού τόπου LEGRAND ή των δικτυακών τόπων των θυγατρικών της και συνδεδεμένων επιχειρήσεών της ως υπηρεσία. Η απόφαση χρήσης των συνδέσμων αυτών εναπόκειται αποκλειστικά στους χρήστες. Σας υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι οι δικτυακοί τόποι μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπόκεινται σε δικούς τους όρους χρήσης.


Εφαρμοστέο δίκαιο -  Αρμοδιότητα - Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη Legrand που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.


BIM ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η Legrand παρέχει στους χρήστες ψηφιακά αντικείμενα και περιεχόμενο των Προϊόντων (εφεξής "Αντικείμενα και Περιεχόμενο BIM") στη δική της πλατφόρμα ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα τρίτου μέρους της επιλογής της για να επιτρέψει σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικούς, συμβούλους και άλλους επαγγελματίες να κατεβάσουν αντικείμενα και περιεχόμενο BIM για το λογισμικό τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν πληροφορίες κτιρίων. 

Σκοπός αυτών των παρακάτω διατάξεων είναι να ορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν Αντικείμενα και Περιεχόμενο BIM. 

 

Αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης 

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που χρησιμοποιεί τα αντικείμενα και τα περιεχόμενα της BIM για οποιονδήποτε λόγο δεσμεύεται αυτόματα, πλήρως και ανεπιφύλακτα από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και από τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν. Το γεγονός και μόνο της χρήσης των Αντικειμένων και των Περιεχομένων BIM συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των όρων.

 

Ακρίβεια των δεδομένων 

Η Legrand καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες της για να διασφαλίσει την αξιοπιστία όλων των παρεχόμενων πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης Revit υψηλής απόδοσης. Παρά το γεγονός αυτό και την επιμέλεια που αφιερώνει, η Legrand δεν μπορεί να αποκλείσει ή να εγγυηθεί την απουσία δυσλειτουργιών ή ατελειών. Η Legrand δεν δύναται να υπέχει σχετικά με αυτό ουδεμία ευθύνη. Τέτοιες δυσλειτουργίες ή ατέλειες δύνανται να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυπογραφικά λάθη στην κωδικοποίηση του ονόματος ή του αντικειμένου, χρώμα, υλικό ή αποκλίνουσες διαστάσεις. Περαιτέρω, στην περίπτωση μεταβλητών μηκών αντικειμένων, ενδεχομένως να είναι δυνατή η εισαγωγή μίας πρακτικά αδύνατης διάστασης. 

 

Λεπτομέρειες γεωμετρίας 

Τα προϊόντα Legrand BIM διαμορφώνονται για λειτουργική χρήση σε μια διαδικασία BIM. Αυτό σημαίνει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι η γεωμετρία δεν έχει μοντελοποιηθεί λεπτομερώς, αλλά μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται η θέση και τα σχετικά σημεία σύνδεσης και στερέωσης. Μη σχετικός σχεδιασμός προϊόντος και λεπτομέρειες ή χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν παραλειφθεί προκειμένου να είναι δυνατή η ρεαλιστική χρήση των προϊόντων και χωρίς αδικαιολόγητη επιπρόσθετη επιβάρυνση σε μοντέλα τα οποία συχνά είναι ήδη βαριά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στρογγυλοποίηση υλικού, βίδες και άλλους συνδετήρες, διατρήσεις κλπ. 

 

Ενημερώσεις και τροποποιήσεις 

Η Legrand μπορεί να δημιουργήσει νέες εκδόσεις αντικειμένων και Περιεχομένου BIM και μπορεί, κατά την κρίση της, να τις διαθέσει στους Χρήστες. Οποιαδήποτε νέα έκδοση των Αντικειμένων και του Περιεχομένου BIM αντικαθιστά την προηγούμενη. Η Legrand διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει προσωρινές αλλαγές στη γκάμα των προϊόντων της και να καταργήσει σταδιακά τα προϊόντα. Ο χρήστης των μοντέλων BIM πρέπει ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζει ο ίδιος ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμα και ενημερωμένα. Απαγορεύεται αυστηρά στους χρήστες να τροποποιούν τις οικογένειες προϊόντων Legrand και να τις εμπορεύονται με διαφορετικό όνομα και εμπορικό σήμα. 

 

Εξαίρεση ευθύνης για ψηφιακά αντικείμενα και περιεχόμενο 

Η Legrand δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη έναντι του χρήστη των Αντικειμένων και του Περιεχομένου BIM. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για (και η Legrand δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτου μέρους) οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείται, μεταδίδεται, μεταφορτώνεται, δημοσιεύεται ή χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε εφαρμογή διατίθεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου ή περιεχομένου BIM και τις συνέπειές τους (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας που μπορεί να υποστούν ο Χρήστης, οι θυγατρικές του, οι πελάτες ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος). 

Διαθέτοντας τα Αντικείμενα και το Περιεχόμενο BIM, η Legrand δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ποιότητα ή την καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό των Αντικειμένων και Περιεχομένου BIM. Σε καμία περίπτωση η Legrand και/ή οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τα Αντικείμενα και το Περιεχόμενο BIM από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή περιεχόμενο BIM ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε Αντικειμένων ή Περιεχομένου BIM. 

Οποιαδήποτε λήψη, χρήση ή προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της μορφής, των Αντικειμένων και Περιεχομένου BIM της Legrand γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, είτε αυτή η χρήση έχει σκοπό τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής σχέσης, την παροχή συμβουλών, την παροχή ενημερώσεων προϊόντων στους χρήστες , διεξαγωγή συγκεκριμένων έργων, ψηφιακών μακέτες, αναλύσεων και προσομοιώσεων (ενέργεια, δομικοί υπολογισμοί, ανίχνευση συγκρούσεων κ.λπ.), ελέγχων (συμμόρφωση με πρότυπα, προϋπολογισμός κ.λπ.), οπτικοποιήσεις ή οποιοσδήποτε άλλος σκοπός. 

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανική ιδιοκτησίας) που σχετίζονται με τα Αντικείμενα και το περιεχόμενο BIM που συνδέονται με αυτά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Legrand. 

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον χρήστη όσον αφορά είτε τη δομή είτε το περιεχόμενο των Αντικειμένων BIM. 

Καθώς η Legrand δεν χορηγεί καμία άδεια, οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας συνιστά παραβίαση. Γενικά, ο χρήστης δεσμεύεται να μην παραβιάσει τα δικαιώματα της Legrand με κανέναν τρόπο και να μην εμπλακεί σε καμία δραστηριότητα που μπορεί να επιδιώκει να τροποποιήσει, να παρέμβει, να βλάψει ή με άλλο τρόπο να παραβιάσει τα δεδομένα της Legrand ή τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Σεβασμός των δικαιωμάτων της Legrand σε Ψηφιακά Αντικείμενα και περιεχόμενο 

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να εξάγει ή να συλλέγει Αντικείμενα BIM και περιεχόμενο της Legrand για την ανασύσταση ξεχωριστών βάσεων δεδομένων. 

Απαγορεύεται στον χρήστη η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η πώληση ή η ανταλλαγή αντικειμένων και περιεχομένου BIM για οποιονδήποτε σκοπό, η μεταφόρτωση αντικειμένων και περιεχομένου BIM σε άλλη πλατφόρμα, ιστότοπο, πύλη ή διακομιστή χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Legrand. 

Ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει έργα χρήστη, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου για το οποίο αυτός ή τρίτο μέρος έχει τα δικαιώματα. Στη συνέχεια, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε ένα έργο χρήστη που έχει αναπτύξει, εξαιρουμένων των Αντικειμένων BIM και του περιεχομένου της Legrand, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που παραμένουν στη Legrand. 

Ο χρήστης εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει καμία παραβίαση ή/και ισχυρισμός για παραβίαση από τον χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με τις δραστηριότητες που προτείνει ο χρήστης σε σχέση με τα Αντικείμενα και το περιεχόμενο της Legrand BIM. 

 

Εγγυήσεις 

Το αντικείμενο BIM είναι ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος τομέας της τεχνολογίας των υπολογιστών. 

Στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας των υπολογιστών, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση. 

Ως εκ τούτου, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Legrand δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης ή τρίτα μέρη που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του, ιδίως την απώλεια ή επιδείνωση δεδομένων ή οποιαδήποτε οικονομική ή εμπορική απώλεια που προκύπτει από τη χρήση του ή από την αδυναμία χρήσης του, ακόμη και αν ο χρήστης έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. 

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτηθεί ειδικά γραπτώς να δημιουργήσει υπερσυνδέσμους από τον ιστότοπο της Legrand ή μια πλατφόρμα τρίτων που προσφέρει αντικείμενα Legrand BIM και περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους, περιεχόμενο ή πόρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Legrand δεν θα έχει κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους, περιεχόμενο ή πόρους που δεν παρέχονται από τη Legrand. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Legrand δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα περιεχομένου ή πόρων σε εξωτερικούς ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμογών τρίτων).